Objasnienia

Objaśnienia
Kategorie wg klasyfikacji AERC:
A gatunki obserwowane w stanie dzikim przynajmniej raz od 01.01.1951 (pojaw naturalny)
B gatunki obserwowane w stanie dzikim w latach 1801-1950 (pojaw naturalny, status dawny)
C gatunki introdukowane przez człowieka rozmyślnie bądź przypadkowo, które utworzyły samodzielnie utrzymujące się populacje (pojaw wtórnie naturalny)
D gatunki co do których istnieją wątpliwości, czy kiedykolwiek pojawiały się w sposób naturalny (pochodzenie niepewne)
E gatunki pochodzące z niewoli, a także zawleczone lub introdukowane, które nie utworzyły samodzielnie utrzymujących się populacji (pojaw nienaturalny)
Do awifauny krajowej zalicza się gatunki kategorii A, B i C (gatunki kategorii D i E – vide aneks)
Status gatunku w Polsce:
L aktualnie lęgowy (powyżej 100 par)
l aktualnie lęgowy (do 100 par)
(l) aktualnie nielęgowy (w latach 2008-2015)
P pojawiający się regularnie
Z zalatujący (pojawiający się rzadko – gatunek podlegający weryfikacji)
z zalatujący wyjątkowo (stwierdzony do pięciu razy)
( ) status dawny (kategoria B)
[ ] pochodzenie niepewne (kategoria D)
x pojaw nienaturalny (kategoria E)